แก้ไข

สามารถแก้ไขหรือสร้างหน้าเพจผ่านทาง application smartphone ได้ทุกบรรทัดของหน้า